:: หน้าหลักรประเมินผล ::

 
ประเมินผลงานจ้างก่อสร้าง ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
 
ผลประเมินการบริการด้านงานจ้างก่อสร้าง ของ ชย.ทร. ของเดือน ก.พ. ปี 2567 ได้ 5.82 คะแนน จากจำนวนตัวอย่าง 22 ตัวอย่าง
 
 
ลำดับที่ ปี รายการ คะแนน วันที่
00111 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 15 ก.พ.67
00114 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 10 ก.พ.67
00118 2567 ไม่ระบุชื่องาน 84.00 9 ก.พ.67
00130 2567 ไม่ระบุชื่องาน 42.00 9 ก.พ.67
00135 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 26 ก.พ.67
00143 2567 ไม่ระบุชื่องาน 2.00 10 ก.พ.67
00144 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 15 ก.พ.67
00147 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 9 ก.พ.67
00154 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 10 ก.พ.67
00158 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 10 ก.พ.67
00164 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 10 ก.พ.67
00165 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 9 ก.พ.67
00166 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 10 ก.พ.67
00168 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 9 ก.พ.67
00170 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 10 ก.พ.67
00172 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 10 ก.พ.67
00175 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ก.พ.67
00178 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ก.พ.67
00182 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ก.พ.67
00186 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 9 ก.พ.67
00187 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 10 ก.พ.67
00192 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ก.พ.67
 
Page :
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   78794    ตั้งแต่ 20 เม.ย. 61