:: หน้าหลักรประเมินผล ::

 
ประเมินผลการจัดทำแบบและประมาณการ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
 
ผลประเมินการบริการด้านจัดทำแบบและประมาณการ ของ ชย.ทร. ของเดือน ก.พ. ปี 2567 ได้ 0.00 คะแนน จากจำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง
 
 
 
ลำดับที่ ปี รายการ คะแนน วันที่
00031 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ก.พ.67
 
Page :
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   78795    ตั้งแต่ 20 เม.ย. 61