:: หน้าหลักรประเมินผล ::

 
ประเมินผลงานโรงงาน ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
 
ผลประเมินการบริการด้านงานโรงงาน ของ ชย.ทร. ของเดือน ก.พ. ปี 2567 ได้ 99.69 คะแนน จากจำนวนตัวอย่าง 49 ตัวอย่าง
 
 
 
ลำดับที่ ปี รายการ คะแนน วันที่
03313 2567 เปลี่ยนเบรคเกอร์เครื่องถ่ายเอกสาร 100.00 2 ก.พ.67
03314 2567 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 100.00 2 ก.พ.67
03315 2567 ติดตั้งไฟดาวไลท์ 100.00 2 ก.พ.67
03316 2567 ซ่อมทำและเปลี่ยนหลอดไฟแทนที่ชำรุด 100.00 2 ก.พ.67
03317 2567 ติดตั้งเต้ารับ 100.00 2 ก.พ.67
03318 2567 ซ่อมทำปลั๊กและไฟแสงสว่าง 100.00 2 ก.พ.67
03319 2567 ซ่อมทำปลั๊กไฟ 100.00 2 ก.พ.67
03320 2567 ติดตั้งไฟส่อง Back Drop 100.00 2 ก.พ.67
03321 2567 ประดับไฟแสงสว่างและเต้ารับเต้าเสียบ 100.00 2 ก.พ.67
03322 2567 ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดในห้องประชุม 100.00 2 ก.พ.67
03323 2567 สนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100.00 2 ก.พ.67
03324 2567 ซ่อมทำและเปลี่ยนหลอดไฟแทนที่ชำรุด 100.00 2 ก.พ.67
03325 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 2 ก.พ.67
03326 2567 ซ่อมทำโคมไฟและเปลี่ยนเบคเกอร์ 100.00 2 ก.พ.67
03327 2567 ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดในห้องประชุม 100.00 2 ก.พ.67
03328 2567 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน 100.00 2 ก.พ.67
03329 2567 จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 100.00 2 ก.พ.67
03330 2567 ซ่อมทำพัดลมแขวน 100.00 8 ก.พ.67
03331 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 14 ก.พ.67
03332 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 14 ก.พ.67
03333 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 14 ก.พ.67
03334 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 14 ก.พ.67
03335 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 14 ก.พ.67
03336 2567 ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดในห้องประชุม 100.00 14 ก.พ.67
03337 2567 ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดในห้องประชุม 100.00 14 ก.พ.67
03338 2567 ติดตั้งจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า 100.00 14 ก.พ.67
03339 2567 ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดในห้องประชุม 100.00 14 ก.พ.67
03340 2567 ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดในห้องประชุม 100.00 14 ก.พ.67
03341 2567 ติดตั้งไฟส่องสว่างประดับหน้าอุโบสถ 100.00 14 ก.พ.67
03342 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 14 ก.พ.67
03343 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 14 ก.พ.67
03344 2567 เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า 85.00 14 ก.พ.67
03345 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 14 ก.พ.67
03346 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 14 ก.พ.67
03347 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 14 ก.พ.67
03348 2567 ซ่อมทำและเปลี่ยนหลอดไฟแทนที่ชำรุด 100.00 14 ก.พ.67
03349 2567 จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน 100.00 14 ก.พ.67
03350 2567 ติดตั้งไฟส่องสว่าง 100.00 14 ก.พ.67
03351 2567 เปลี่ยน Drop Out Fuse อธบ. 100.00 14 ก.พ.67
03352 2567 ซ่อมบำรุงสายเครื่องกลในวงรอบประจำเดือน ก.พ.67 (904) 100.00 16 ก.พ.67
03353 2567 ซ่อมทำพัดลมแขวน จำนวน 2 ตัว 100.00 16 ก.พ.67
03354 2567 เครื่องเป่าลมมืออัตโนมัต 100.00 16 ก.พ.67
03355 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 22 ก.พ.67
03356 2567 เปลี่ยนหลอดไฟ 100.00 22 ก.พ.67
03357 2567 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิงและชั่งน้ำหนักอุปกรณ์ดับเพลิงเดือน ก.พ.67 100.00 22 ก.พ.67
03358 2567 ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดในห้องประชุม 100.00 22 ก.พ.67
03359 2567 ซ่อมทำไฟฟ้าแสงสว่างส่องพระรูป 100.00 22 ก.พ.67
03360 2567 ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดในห้องประชุม 100.00 22 ก.พ.67
03361 2567 ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดในห้องประชุม 100.00 22 ก.พ.67
 
Page :
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   78796    ตั้งแต่ 20 เม.ย. 61