:: หน้าหลักรประเมินผล ::

 
ประเมินผลการพัฒนากำลังพล ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
ผลประเมินการบริการด้านการพัฒนากำลังพล ของ ชย.ทร. ของเดือน ก.พ. ปี 2567 ได้ 62.22 คะแนน จากจำนวนตัวอย่าง 9 ตัวอย่าง
 
 
 
ลำดับที่ ปี รายการ คะแนน วันที่
00887 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 23 ก.พ.67
00888 2567 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 23 ก.พ.67
00889 2567 อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอกรุ่นที่33 0.00 23 ก.พ.67
00890 2567 อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 80.00 23 ก.พ.67
00891 2567 นักเรียนอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ปี67 100.00 23 ก.พ.67
00892 2567 อาชีพ ชั้นพันจ่าเอก 100.00 23 ก.พ.67
00893 2567 อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. 100.00 23 ก.พ.67
00894 2567 หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. 100.00 23 ก.พ.67
00895 2567 หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 80.00 23 ก.พ.67
 
Page :
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   78797    ตั้งแต่ 20 เม.ย. 61