ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของ ชย.ทร.
ประจำปี งป.59
 
 
 
 
 
 
Best Practice
 
 
1. ความต้องการของโปรแกรมวางผัง
- เว็บเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox ดาวน์โหลดได้จากที่นี่
- โปรแกรม Teamviewer เพื่อใช้วางผังร่วมกันผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ดาวน์โหลดได้จากที่นี่
- ผังหลัก กรม ทพ.นย. ที่ ต.โคกยามู อ.ไพรวัน จ.นราธิวาส (เปิดด้วยเว็บเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox)
- คู่มือการใช้งาน
 
 
 
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59