การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
    
 
ลำดับที่ รายการ อ่าน
015 แบบฟอร์มรับส่งหน้าที่ 29
029 สรุปผลการจัดการความรู้ ปี งป.61 22
016 แบบฟอร์มบทเรียนหนึ่งประเด็น(OPL) 16
023 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 14
017 แบบฟอร์มกระบวนการและนวัตกรรมการจัดการความรู้ 7
024 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 13
025 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 14
026 คู่มือ e-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ 3
027 คู่มือวิธีคัดเลือก 15
028 คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง 16
032 คู่มือการประดับธงและระบายผ้า 34
031 ระบบติดตามและแจ้งเตือนตามแผนปฏิบัติงาน 12
030 การใช้งานระบบข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ 6
022 คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 400/60 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม 26
021 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้าง ใน web site กรมช่างโยธาทหารเรือ 2
020 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 18
019 คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ 21
018 แนวทางการออกแบบราวกันตกอาคารจอดรถ โดย ศาสตราจารย์ดร. อมร พมานมาศ 10
014 กำหนดเวลา present การจัดการความรู้ 13
013 แบบฟอร์มการส่งผลงานการจัดการความรูู้ 2
012 แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญ 20
011 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 11
010 อนุุมัติจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ชย.ทร. 6
009 อนุุมัติจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ชย.ทร. 1
008 รายงานผลการจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ของชย.ทร. 2
007 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. และคณะกรรมการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๕๙ 4
006 โทรเลข เชิญ เลขาฯ การจัดการความรู้ ทร. เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59 12
005 โทรเลข เชิญ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59 1
004 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 1 งป.59 3
003 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 2 งป.59 8
002 บันทึกอนุมัติการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ของ ชย.ทร. งป.๕๙ 1
001 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ ๔ งป.๕๙ 1
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   20866    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59