การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
    
 
ลำดับที่ รายการ อ่าน
012 แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญ 2
014 กำหนดเวลา present การจัดการความรู้ 1
013 แบบฟอร์มการส่งผลงานการจัดการความรูู้ 9
011 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 1
010 อนุุมัติจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ชย.ทร. 5
009 อนุุมัติจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ชย.ทร. 3
008 รายงานผลการจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ของชย.ทร. 5
007 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. และคณะกรรมการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๕๙ 2
006 โทรเลข เชิญ เลขาฯ การจัดการความรู้ ทร. เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59 1
005 โทรเลข เชิญ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59 4
004 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 1 งป.59 2
003 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 2 งป.59 4
002 บันทึกอนุมัติการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ของ ชย.ทร. งป.๕๙ 6
001 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ ๔ งป.๕๙ 2
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   20197    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59