รายละเอียด การดำเนินการ
กรมช่างโยธาทหารเรือ
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
รายงานผลการจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ของชย.ทร.
 
 
 
 
 
การดำเนินการด้าน : ด้านการจัดการความรู้
รายละเอียดการ ขอรายงานผลการจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ของชย.ทร. โดยวิทยากรจาก สปช.ทร. (น.อ.หญิง ศุลีพร รำไพกุล)
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.สราวุธ พันธุ์เอก :: 24 03 2016 : 14:10
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58