รายละเอียด การดำเนินการ
กรมช่างโยธาทหารเรือ
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
อนุุมัติจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
 
 
การดำเนินการด้าน : ด้านการจัดการความรู้
รายละเอียดบันทึกเสนอ ขอจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ชย.ทร. ประจำปีงป.59
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.สราวุธ พันธุ์เอก :: 24 03 2016 : 15:01
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58