:: หน้าหลักประเมินผลการบริการ ชย.ทร. ::

 

 

ประเมินผลการบริการ ชย.ทร.
 
 
 
Cp1 ประเมินผลการบริการด้านสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ทร.
Cp2 ประเมินผลการบริการด้านงานก่อสร้าง
  Cp2.1 ประเมินผลการบริการด้านจัดทำแบบและประมาณการ
  Cp2.2 ประเมินผลการบริการด้านบริหารงานก่อสร้าง
Cp3 ประเมินผลการบริการด้านงานซ่อมแซม
Cp4 ประเมินผลการบริการด้านจัดสถานที่งานพิธีต่างๆ
Cp5 ประเมินผลการบริการด้านพัฒนากำลังพลสาย ชย.ทร.