:: หน้าหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ชย.ทร. ::
 
หน้าหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
การจัดการกระบวนการ ของ ชย.ทร. ๒๕๖๒
PMQA หมวด6 การจัดการกระบวนการของ ชย.ทร.
 
1.
การจัดการกระบวนการกรมช่างโยธาทหารเรือ พ.ศ.๒๕๖๒
2.
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ทร. พ.ศ.๒๕๖๒
3.
CP1 คู่มือกระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ทร. พ.ศ.๒๕๖๒
4.
CP2 คู่มือกระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย.ทร. พ.ศ.๒๕๖๒
5.
CP3 คู่มือกระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.ทร. พ.ศ.๒๕๖๒
6.
CP4 คู่มือกระบวนการจัดสถานที่
7.
CP5 คู่มือกระบวนการพัฒนากำลังพลสาย ชย.ทร. พ.ศ.๒๕๖๒
8.
ขออนุมัติปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน งป.๖๒
9.
ตารางวิเคราะห์กระบวนการ ชย.ทร. ๒๙ เม.ย.๖๒
10.
ผังกระบวนงานของ ชย.ทร. ๒๓ พ.ค.๖๒
11.
แบบบรรยาย PMQA ชย.ทร. หมวด ๖ งป.๖๒
12.
PPT PMQA6.62 พรีเซนต์ ทร.
13.
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ กรมช่างโยธาทหารเรือ พ.ศ.๒๕๖๒
   
PMQA ชย.ทร. ๒๕๖๒
   
1.
PMQA หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์กร
2.
PMQA หมวด 1 การนำองค์กร
3.
PMQA หมวด 2
4.
PMQA หมวด 3
5.
PMQA หมวด 4
6.
PMQA หมวด 5
7.
PMQA หมวด 6
8.
PMQA หมวด 7
9.
PMQA หมวด 1 nanzy พร้อมรับตรวจ 27 พค 62
10.
PMQA หมวด 2 nanzy พร้อมรับตรวจ 27 พค 62
11.
PMQA หมวด 3 nanzy พร้อมรับตรวจ 27 พค 62
12.
PMQA หมวด 4 nanzy พร้อมรับตรวจ 27 พค 62
13.
PMQA หมวด 5 nanzy พร้อมรับตรวจ 27 พค 62
14.
PMQA หมวด 6 nanzy พร้อมรับตรวจ 27 พค 62
15.
PMQA หมวด 7 nanzy พร้อมรับตรวจ 27 พค 62
   
 
PMQA 2562 หมวด P
 
PMQA 2562 หมวด 1 ตอนที่ 1
 
PMQA 2562 หมวด 1 ตอนที่ 2
 
PMQA 2562 หมวด 2
 
PMQA 2562 หมวด 3
 
PMQA 2562 หมวด 4
 
PMQA 2562 หมวด 5
 
PMQA 2562 หมวด 6
 
PMQA 2562 หมวด 7 ตอนที่ 1
 
PMQA 2562 หมวด 7 ตอนที่ 2
 
PMQA 2562 หมวด 7 ตอนที่ 3
 
PMQA อนุรักษ์พลังงาน
 
 
 
 
การจัดการกระบวนการ ของ ชย.ทร.
PMQA หมวด6 การจัดการกระบวนการของ ชย.ทร.
 
1.
ตารางวิเคราะห์กระบวนการ ชย.ทร. 23 มิ.ย. 60
2.
ผังกระบวนงานของ ชย.ทร. 23 มิ.ย. 60
3.
ขออนุมัติรับรองคู่มือปฏิบัติ ปรับปรุงครั้งที่ 3
4.
CP1 กระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ทร.
5.
CP2 กระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย.ทร.
6.
CP3 กระบวนการ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.ทร.
7.
CP4 กระบวนการจัดสถานที่ ชย.ทร.
8.
CP5 กระบวนการพัฒนากำลังพล ชย.ทร.
9.
WM1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ทร.
10.
WM2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย.ทร.
11.
WM3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.ทร.
12.
WM4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดสถานที่ ชย.ทร.
13.
WM5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนากำลังพล ชย.ทร.
 
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   176734   ตั้งแต่ 1 ส.ค. 59