หน้าหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
การจัดการกระบวนการ ของ ชย.ทร.
PMQA หมวด6 การจัดการกระบวนการของ ชย.ทร.
 
1.
ตารางวิเคราะห์กระบวนการ ชย.ทร. 23 มิ.ย. 60
2.
ผังกระบวนงานของ ชย.ทร. 23 มิ.ย. 60
3.
ขออนุมัติรับรองคู่มือปฏิบัติ ปรับปรุงครั้งที่ 3
4.
CP1 กระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ทร.
5.
CP2 กระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย.ทร.
6.
CP3 กระบวนการ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.ทร.
7.
CP4 กระบวนการจัดสถานที่ ชย.ทร.
8.
CP5 กระบวนการพัฒนากำลังพล ชย.ทร.
9.
WM1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ทร.
10.
WM2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย.ทร.
11.
WM3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.ทร.
12.
WM4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดสถานที่ ชย.ทร.
13.
WM5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนากำลังพล ชย.ทร.
 
 
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   37542   ตั้งแต่ 1 ส.ค. 59