รายละเอียด การดำเนินการ
กรมช่างโยธาทหารเรือ
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. และคณะกรรมการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๕๙
 
 
 
 
 
การดำเนินการด้าน : ด้านการจัดการความรู้
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. และคณะกรรมการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๕๙ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ก.พ.๕๙ ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ เพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. และเตรียมการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับ ทร. ประจำปี งป.๕๙
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.สราวุธ พันธุ์เอก :: 24 03 2016 : 13:51
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58